Monday, March 25, 2013

Senarai Rujukan


ANTARA SENARAI RUJUKAN YANG DIGUNAKAN : 


Abdullah Hassan. (1996). Isu-Isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu.

Selangor Darul Ehsan: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.


Benjamin S. Bloom. ( 1979). Taxonomy of Educational Objectives Book 1 : Cognitive

Domain (Abdullah Junus). London: Longman Group Limited Edition.


Benjamin S. Bloom, David R. Krathwohl & Bertram B. Masha. (1973). Taxonomy of

Educational Objectives Book: Affective Domain (Mohd Zainuddin Hashim).

London: Longman Group Limited Edition.


Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran Pendidikan Edisi Kedua. Selangor Darul Ehsan:

Dawama Sdn. Bhd.


Mok Soon Sang. (1942). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Selangor Darul

Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.


Pedagogi Bahasa. (1988).. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn. Bhd.


Syed Ismail bin Syed Mustafa & Ahmad Subki bin Miskon. (2000). Guru dan Cabaran

Semasa. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Ujian Kefasihan. Retrieved  from http://www.slideshare.net/atraxtra88/ujian-kefasihan

on 03 Mac 2013


NOTA TAMBAHAN

BAB 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA


NOTA TAMBAHAN

BAB 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA

NOTA TAMBAHAN

BAB 4 : PEMBINAAN UJIAN